NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

To, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané, vie snáď každý spotrebiteľ. Napriek tomu sa s nekalými obchodnými praktikami môže spotrebiteľ stretnúť každý deň.

STALI STE SA OBEŤOU NEKALEJ OBCHODNEJ PRAKTIKY? POMÔŽEME VÁM.

Ako ale rozpoznať nekalú obchodnú praktiku?

Čo sa môže považovať za nekalú obchodnú praktiku a čo sa považuje za nekalú obchodnú praktiku vždy a za každých okolností je pritom uvedené priamo v zákone o ochrane spotrebiteľa. Pozrime sa teda, čo hovorí zákon:

Obchodná praktika sa považuje za nekalú,

  • ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,

  • ak podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.

Za nekalú obchodnú praktiku sa v zmysle zákona považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania a agresívna obchodná praktika. Zoznam konkrétnych klamlivých a agresívnych obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, pritom zákon uvádza v samostatnej prílohe.

Klamlivé obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, sú napríklad:

Predstierané záväzky predávajúceho

Tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.

Používanie známok kvality bez povolenia

Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia.

Vábivá reklama

Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu. Typickým príkladom môže byť reklama na týždenný letecký all inclusive pobyt v Dubaji v luxusnom hoteli za 500 EUR na osobu.

Skrytá reklama

Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa. Napríklad reportáž z novootvoreného fitnescentra, kde redaktor vychvaľuje prostredie a služby s cieľom nalákať nových zákazníkov, pričom reportáž je uvedená mimo inzertnej plochy  alebo bez označenia „PR článok“.

Pozor! Za nekalú obchodnú praktiku sa podľa zákona nepovažuje bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne. To znamená, že ak reklama neklame, ale iba zveličuje, a vy si na základe takejto reklamy kúpite produkt, nie ste obeťou nekalej obchodnej praktiky, ale obeťou šikovného marketingu.

Nákupný stres

Nepravdivé vyhlásenie, že produkt je k dispozícii iba veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za špecifických podmienok iba veľmi obmedzený čas s cieľom vyvolať okamžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľovi, aby mal dostatočnú príležitosť alebo čas na kvalifikované rozhodnutie.

Zneužívanie neznalosti zákona

Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov,  ako charakteristickej črty ponuky predávajúceho. Typickým príkladom môže byť, ak eshop ako bonus pre spotrebiteľa uvádza možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní, hoci je to zákonné právo spotrebiteľa.

Uvádzanie do omylu

Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ produkt nekúpi.

Vyvolávanie nebezpečenstva zámeny

Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne zavádza spotrebiteľa, aby sa domnieval, že produkt vyrobil rovnaký výrobca, pričom tomu tak nie je.

Falošný výpredaj z dôvodu likvidácie predajne

Tvrdenie predávajúceho, že sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, pričom tomu tak nie je.

Predaj produktov so zázračnými vlastnosťami

Tvrdenie, že produkt je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách alebo nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.

Falošné spotrebiteľské súťaže

Tvrdenie v obchodnej praktike, že predávajúci ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú cenu udelil, alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu.

Reklamné zásielky s priloženými faktúrami a šekmi

Zahrnutie faktúry alebo obdobného dokumentu do reklamného materiálu, ktorý požaduje zaplatenie sumy a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávané produkty, pričom tomu tak nie je.

Agresívne obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, sú napríklad

Nátlak

Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa uzatvorí zmluva.

Obťažovanie

Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku, alebo vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.

Šikanovanie zo strany poisťovne

Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení platnosti nároku, alebo systematicky neodpovedať na naliehavú korešpondenciu s cieľom odradiť spotrebiteľa od výkonu jeho zmluvných práv.

Detský terč

Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty.

Vyvolávanie neistoty a strachu

Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi produkt, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie predávajúceho.

Efekt falošnej výhry

Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech alebo činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť, alebo si spôsobí náklady.

Používanie nekalých obchodných praktík (hlavne ak ide o opakované poškodzovanie spotrebiteľa) môže byť za určitých podmienok aj trestným činom v zmysle §269a Trestného zákona. Páchateľovi takéhoto trestného činu môže súd uložiť trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Aby sme mohli aj naďalej pomáhať, PODPORTE NÁS 2% Z DANE. Prednostný nárok na poradenstvo majú naši členovia. STAŇTE SA ČLENOM SPC.

1 komentár u „NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY“

  1. Plagát Lidl .. a ostatných nájdete v každom časopise, ale už s vyššou cenou, a ešte aj v schránke. Prosím, kedy bude tomu už koniec ???????? Veď viazanosť tovarov a reklamy je zakázané. Alebo sme tak hlúpy, že nám je to jedno?Paldanová Ľudmila

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *