PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY

Pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov sa opäť sprísnili.

Národná banka Slovenska dáva do pozornosti, že novelou zákona o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 438/2015 Z. z.) prišlo koncom roka 2015 k zmenám niektorých zákonných pravidiel, ktoré platia pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Viaceré praktiky, ktoré teraz zákon zakazuje, NBS hodnotila aj podľa doterajšej úpravy ako praktiky, ktorými sa obchádzali zákonné pravidlá o spotrebiteľských úveroch. Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sa doteraz týchto praktík nemali dopúšťať na základe všeobecného zákazu.

Od 23. 12. 2015 zákon o spotrebiteľských úveroch vyžaduje, aby

– banky a nebankoví poskytovatelia spotrebiteľských úverov uvádzali všetky povinnosti a plnenia spojené so spotrebiteľským úverom len na zmluve o spotrebiteľskom úvere. To znamená, že spotrebitelia by sa už nemali stretnúť s ponukami doplnkových služieb ktoré predražujú spotrebiteľský úver a sú uvádzané na osobitných zmluvách. Naďalej však zostáva možnosť  ponúknuť spotrebiteľovi poistenie úveru alebo žiadať zabezpečenie úveru napr.  ručením alebo záložnou zmluvou.

– suma, ktorú spotrebiteľ zaplatí  tomu, kto spotrebiteľský úver poskytol( alebo tretej osobe), sa musí zarátať do odplaty za spotrebiteľský úver. Výška tejto odplaty je ohraničená Občianskym zákonníkom a nariadením vlády. Výška odplaty  sa nevzťahuje na sankcie za omeškanie so splácaním úveru.

– bol úver spotrebiteľovi poskytnutý len prevodom na jeho bežný účet, poštovou poukážkou alebo vydaním kreditnej alebo predplatenej karty spotrebiteľovi. Naďalej však možno nakupovať tovar na splátky, uzatvárať lízingové zmluvy a refinancovať spotrebiteľské úvery iným úverom.

Okrem zmeny pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov sa od začiatku tohto roka sprísnila skutková podstata trestného činu úžery. Zahŕňa aj prípady keď si veriteľ žiada odplatu za poskytnutie peňazí, ktorá je neprimerane vysoká a odplatu žiada bez povolenia na výkon činnosti alebo porušujúc zákonom chránené práva spotrebiteľa. Trestný čin úžery sa vzťahuje aj na postúpené pohľadávky z úverov, teda aj na spoločnosti, ktoré tieto pohľadávky vymáhajú. Pre dôkaz  trestného činu úžery už preto nie je nevyhnutné preukázať, že veriteľ zneužil dlžníkovu tieseň, neskúsenosť, rozumovú slabosť alebo jeho rozrušenie.

Nízke  úrokové  sadzby vytvárajú v súčasnosti priestor na to, aby boli  spotrebiteľské úvery dostupnejšie pre stále širšie vrstvy obyvateľstva. V súčasnosti  objem poskytnutých spotrebiteľských úverov obyvateľstvu presahuje 5 mld. eur, pričom najdynamickejšie rastú bankové spotrebiteľské úvery. Banky poskytli ku koncu tretieho štvrťroka 2015 z celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov viac ako 75 %.

Úvery od nebankových spoločností mali podiel 21,7 % a zvyšné približne 3 % tvoril lízing. Národná banka Slovenska zaznamenáva rastúci objem spotrebiteľských úverov aj v prostredí sprísňovania zákonných podmienok pre férové a zodpovedné poskytovanie úverov.

NBS dbá na to, aby banky a nebankoví poskytovatelia spotrebiteľských úverov preverovali u spotrebiteľov schopnosť splatiť úver a nepoškodzovali práva spotrebiteľa, preto svoj dohľad intenzívne zameriava aj na túto oblasť.

NBS tiež  upozorňuje, že spotrebitelia by tiež sami nemali podceňovať riziká nadmerného zadlžovania svojich domácností a mali by si požičiavať zodpovedne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *