NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.).[1]

Národná banka Slovenska preto vydáva informáciu a odporúčanie pre finančných spotrebiteľov, klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisťovňou alebo zaisťovňou ako poistiteľom.

Národná banka Slovenska upozorňuje finančných spotrebiteľov, že všetky svoje nároky (pohľadávky), ktoré majú z poistných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a.s. (alebo so spoločnosťou Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. ) by si mali v rámci konkurzného konania uplatniť, teda prihlásiť, v súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou, ktorá musí byť doručená na predpísanom tlačive a obsahovať základné náležitosti (§ 29 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii), a to v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, t.j. do 15.03.2018 v jednom rovnopise správcovi: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice a v jednom rovnopise na príslušnom súde: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice k spisovej značke 31K/28/2017. K prihláške je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu prihlásenú pohľadávku  (napríklad poistnú zmluvu, poistku a pod.).

Ak si klienti prihlásia pohľadávku až po uplynutí 45 dňovej lehoty od vyhlásenia konkurzu,  nebudú mať hlasovacie právo, ktoré má inak veriteľ v rámci konkurzu.

Prihlásiť je potrebné každú pohľadávku, ktorá dosiaľ nebola celkom uspokojená (uhradená) bez ohľadu na to, či poistná zmluva bola ukončená pred vyhlásením konkurzu alebo či v čase vyhlásenia konkurzu ešte trvala. Prihlásiť je potrebné aj pohľadávky, ktoré si spotrebitelia už uplatňujú prostredníctvom súdu alebo v exekučnom konaní.

V súlade s  § 30 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.“ Nesprávne alebo neúplne vyplnená prihláška pohľadávky finančného spotrebiteľa teda môže viesť k jej neuspokojeniu.

Všetky začaté súdne konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa vyhlásením konkurzu prerušujú a všetky začaté exekučné konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa zastavujú.

Národná banka Slovenska, vzhľadom na zložitosť situácie, náročnosť konkurzného konania a jeho nezvratné dôsledky, odporúča finančným spotrebiteľom, aby sa s prihlásením pohľadávky do konkurzu voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. obrátili na Centrum právnej pomoci, advokáta alebo vyhľadali inú kvalifikovanú právnu pomoc.

Národná banka Slovenska nemôže poskytovať spotrebiteľom právnu pomoc pri ich zastupovaní v konkurznom konaní.

Zdroj: NBS

1 komentár u „NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ“

  1. V roku 1999 som uzatvoril poistenie pre dcéru Natáliu Klobušickú v Prvej Česko-Slovenskej poisťovni.
    Čislo zmluvy: 5091900033
    Teraz som sa dozvedel o zániku poisťovneRapid Life, a chcel by som dozvedieť ako by som vedel vybaviť mojej pohľadávky.
    S pozdravom
    Juraj Klobušicky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *