NOVÉ SPOTREBITEĽSKÉ SÚDY OD 1.1.2015

ZDROJ:WEBNOVINY.SK; Ondrej Ďurčo (Glatzová & Co., s.r.o.)

Jedným zo zákonov, ktoré nadobudli účinnosť v prvý deň roku 2015 a pri ktorom by podnikatelia mali zbystriť pozornosť, je zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Týmto novým zákonom, ktorý v Zbierke zákonov SR vyšiel pod číslom 335/2014, sa opätovne posilňuje postavenie spotrebiteľov, čo súvisí predovšetkým s členstvom Slovenska v Európskej únii a povinnosťou preberať jej právne záväzné akty.

„Nový“ druh rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie existovalo v našom právnom poriadku aj doteraz, avšak aj vzhľadom na svoju konštrukciu nezabezpečovalo ochranu spotrebiteľa na takej úrovni, akú by si podľa názoru zákonodarcov tento „slabší“ subjekt právnych vzťahov zaslúžil. Podnikatelia si preto musia dávať pozor, aby od 1. januára dodržiavali pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv novú právnu úpravu. 

Pokiaľ ide o riešenie potenciálnych sporov, tak podnikateľ bude musieť striktne rozlišovať či vstupuje do právneho vzťahu s iným „rovnocenným“ podnikateľom alebo so spotrebiteľom, na ktorého sa už niektoré staré pravidlá rozhodcovského konania nevzťahujú. Pre lepšiu orientáciu, nový zákon vymedzuje spotrebiteľský spor ako spor medzi dodávateľom (podnikateľom) a spotrebiteľom zo spotrebiteľskej zmluvy alebo spor súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.

Vo vzťahu k iným zmluvným partnerom sa aj naďalej postupuje podľa ustanovení stále platného zákona o rozhodcovskom konaní. V úvode by však ešte bolo potrebné uviesť, že predmetom spotrebiteľského rozhodcovského konania nemôže byť akýkoľvek spor a rozdiely možno vidieť aj oproti „klasickému“ rozhodcovskému konaniu. Predmetom takéhoto konania nemôžu byť napríklad spory týkajúce sa vlastníckych či iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave alebo spory súvisiace s konkurzom a reštrukturalizáciou.

Rozhodcovská zmluva a právo spotrebiteľa žalovať na všeobecnom súde

Jedna z významných noviniek, ktoré nový zákon prináša, sa týka problematiky uzatvárania samotných rozhodcovských zmlúv. Rozhodcovská zmluva predstavuje dohodu zmluvných strán o tom, že potenciálne spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní. Do konca roka 2014 všeobecne platilo, že takáto dohoda mohla mať aj formu rozhodcovskej doložky, ktorá je priamo zakomponovaná v zmluve. Do spotrebiteľských zmlúv však už podnikatelia takéto doložky vkladať nemôžu.

Spotrebiteľ môže ísť aj na všeobecný súd

Veľmi významnou novinkou a odlišnosťou nového druhu konania je právo spotrebiteľa obrátiť sa, aj napriek platne uzavretej spotrebiteľskej zmluve, so sporom na všeobecný súd. Pri „bežnom“ rozhodcovskom konaní platí, že uzavretím platnej rozhodcovskej zmluvy stráca všeobecný súd právomoc rozhodovať príslušný spor.

Pri spotrebiteľoch sa však podnikatelia budú musieť zmieriť s tým, že ak spor bude chcieť iniciovať sám spotrebiteľ, tak môže dohodnutý rozhodcovský súd vynechať a žalobu podať priamo na všeobecný súd. Táto výnimka prestáva platiť v prípade, že predmetný spor už bol na rozhodcovskom súde riadne začatý.

Oprávnenie rozhodovať spotrebiteľské rozhodcovské spory

Aby noviniek nebolo málo, tak sa nová úprava dotkla aj samotných rozhodcov, resp. rozhodcovských súdov, a ich oprávnenia rozhodovať spotrebiteľské spory. Stať sa rozhodcom, prípadne založiť si rozhodcovský súd, nebolo doposiaľ až také náročné. 

Spotrebitelia a ich spory sú však samostatná kategória, a preto aj rozhodcovia budú musieť spĺňať o niečo prísnejšie kritéria. K zásadným podmienkam patrí vysokoškolské právnické vzdelanie, minimálne 5 ročná právnická prax a vykonanie odbornej skúšky pred komisiou určenou ministrom spravodlivosti SR. 

Po úspešnom absolvovaní skúšky bude môcť byť daná osoba zapísaná do zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory. Ako sme už uviedli, podobný zoznam je vedený aj pre samotné rozhodcovské súdy. Odbornú skúšku však podľa zákona nebudú musieť absolvovať advokáti, notári, sudcovia a prokurátori, keďže v súvislosti s výkonom svojho povolania už podobnú skúšku úspešne zložili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *