STRATÉGIA SPOTREBITEĽSKEJ POLITIKY NA ROKY 2014 – 2020

ZDROJ: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

Vláda SR na svojom rokovaní 15. októbra 2014 schválila „Stratégiu spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“, ktorú predložilo MH SR a ktorá tvorí základný koncepčný materiál pre ochranu spotrebiteľa. Cieľom stratégie je predostrieť úroveň ochrany spotrebiteľa, ktorá by sa mala dosiahnuť do roku 2020. Stratégia preto obsahuje viaceré opatrenia, ktorými sa majú naplniť tak čiastkové úlohy, ako aj všeobecný zámer, ktorým je zvýšenie celkovej úrovne ochrany spotrebiteľa v SR.

Medzi kľúčové témy stratégie preto patrí najmä:

  • Legislatíva – MH SR pracuje na legislatívnom texte Spotrebiteľského zákonníka, ktorý bude komplexne upravovať problematiku ochrany spotrebiteľských práv. Zlúčením niekoľkých právnych predpisov do ucelenej právnej normy sa vytvorí moderný a efektívny právny predpis, ktorý prinesie viac práv pre spotrebiteľov, sprehľadnenie povinností podnikateľov, efektívnejšiu činnosť orgánov dohľadu a odstránenie vnútroštátnej fragmentácie legislatívy.

  • Zlepšenie podmienok pre presadzovanie práv spotrebiteľov – MH SR bude klásť dôraz na mimosúdne riešenie sporov. Vytvorením fungujúceho systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov dôjde k odbremeneniu preťažených súdov, ako aj k posilneniu právnej istoty spotrebiteľov a podnikateľov. MH SR si v stratégii dalo za cieľ vytvoriť účinný a dostupný mechanizmus alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude dostupný pre spotrebiteľov bezplatne, prípadne za symbolický poplatok. Jedným z cieľov stratégie je taktiež zlepšenie podmienok pre kolektívne vymáhanie práv spotrebiteľov.

  • Vzdelávanie a informovanosť spotrebiteľov – MH SR v záujme hlbšieho spotrebiteľského vzdelávania vypracovalo pilotný projekt, v rámci ktorého zorganizovalo v spolupráci s VÚC Bratislava spotrebiteľsko-vzdelávacie semináre pre pedagógov stredných škôl. MH SR tiež vypracovalo učebné materiály, ktoré majú jednoduchou a hravou formou priblížiť žiakom základné informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa. V spolupráci s MŠ SR sa MH SR bude podieľať aj na tvorbe metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov ZŠ a SŠ.

  • Zlepšenie komunikácie s verejnosťou – MH SR si v súvislosti so zlepšením komunikácie s verejnosťou kladie za cieľ vytvorenie intenzívnejšieho komunikačného kanála vo vzťahu k verejnosti, v podobe centrálneho portálu spotrebiteľov. Zámerom je vytvorenie portálu, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podnikateľov. Okrem toho je snahou MH SR vytvoriť spoločné fórum, ktoré bude mať podobu konferencie a iných odborne zameraných stretnutí pre združenia, podnikateľov a dotknuté orgány štátnej správy.

  • Občianska angažovanosť – MH SR bude i naďalej podporovať spotrebiteľské združenia, a to nielen formou poskytovania finančných dotácii, ale aj prehlbovaním odborných znalostí združení napríklad formou vzdelávacích seminárov. V rámci finančnej podpory združení sa bude MH SR usilovať o zefektívnenie systému poskytovania dotácií so súčasným zachovaním čo najvyššej hospodárnosti a odôvodnenosti ich prideľovania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *