Žiadosť o zápis do zoznamu riadnych členov


občianskeho združenia SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM
(ďalej len „združenie“)

Titul, meno a priezvisko *Dátum narodenia *
Email *

Mobil *

Adresa trvalého bydliska *
Korešpondenčná adresa
(ak je iná ako adresa
trvalého bydliska)
Žiadateľ týmto v zmysle článku 4 Stanov združenia žiada o zápis do zoznamu riadnych členov združenia. Žiadateľ vyjadril súhlas s poslaním a cieľmi združenia uvedených v článku 2 Stanov združenia a zároveň vyhlasuje, že nie je fyzickou osobou, ktorá je členom vlády Slovenskej republiky, vedúcim ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcom alebo prokurátorom.


Žiadateľ týmto prehlasuje, že v zmysle článku 7 Stanov združenia uhradí združeniu ročný členský poplatok v sume 60,- EUR BANKOVÝM PREVODOM V PROSPECH ÚČTU Č. 2801257323/8330, IBAN: SK08 8330 0000 0028 0125 7323,AKO VARIABILNÝ SYMBOL UVEĎTE PRVÝCH 6 ČÍSIEL VÁŠHO RODNÉHO ČÍSLA

Žiadateľ udeľuje združeniu SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti, resp. v rozsahu potrebnom na právne zastupovanie pred orgánmi štátnej a verejnej správy alebo inými organizáciami, a to na účely vzniku členstva a činností spojených s členstvom v združení a právneho zastupovania žiadateľa zo strany združenia alebo zdužením povereného advokáta. Tento súhlas žiadateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak je uzrozumený a poučený o tom, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla alebo pobočky prevádzkovateľa (združenia). Žiadateľ zároveň vyhlasuje, že ako dotknutá osoba si je vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 28 (napr. právo na opravu nesprávnych údajov, na odvolanie súhlasu, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.).

Týmto potvrdzujem, že *